กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม

กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าดำ เนินกิจการทางด้านงานตรวจสอบอาคาร งานตรวจรับรองไฟฟ้า งานอัคคีภัยและงานบำ รุงรักษา โดยมีคุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์ ดำ รงตำ แหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อราว 10 ปี ก่อน โดยมีบริษัทแห่งแรกคือ บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำ กัด และจากนั้นได้ขยายกิจการบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำ กัด, บริษัท เมืองไฟฟ้าอมตะนครวิศวกรรม จำ กัด โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงงานหรือ สถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาศัยศักยภาพของทีมงานและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำ เสนอคุณภาพงานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา


งานตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

  • -  งานติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบล่อฟ้า Lightning Protection
  • -  นำหัวล่อฟ้าลงมาทดสอบด้วยเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานของหัวล่อฟ้า
  • -  ตรวจสอบสายนำลงดินและวัดค่าความต้านทานของดิน
  • -  เสาล่อฟ้า ทดสอบความแข็งแรงของเสา ทาสีเสาเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

งานตรวจรับรองระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษา

  • -  ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา ระบบ ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ
  • -  บำรุงรักษาหม้อแปลงกรองน้ำมันหม้อแปลงทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมัน
  • -  Thermo Scan ในระบบไฟฟ้า การตรวจวัดในลักษณะPreventive Maintenance

บำรุงรักษา Fire Pump

  • ตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump
  • การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Fire Pump
  • ออกใบรับรองการบำรุงรักษาระบบ Fire Pump ตามกฏหมาย