• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบการจัดเรียงสายไฟฟ้าในรางเดินสาย


   ถ้าหากพูดถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วหลายท่านที่ ทำงานด้านนี้คงจะคุ้นเคยและนึกภาพออกเลยว่าจะต้องทำการ ตรวจสอบส่วนใดของระบบไฟฟ้าบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบ ระบบแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, ตู้เมนสวิตช์ และตู้ย่อยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จะขอนำเอาประสบการณ์ ที่เคยพบนำมาบอกเล่าต่อเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตรวจสอบ การติดตั้งสายไฟฟ้าในรางเดินสาย สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา นอกเหนือจาก พิกัดกระแสของสาย, วิธีการเดินสาย, อุณหภูมิ โดยรอบ, แรงดันตก และจำนวนของสายควบแล้ว อีกอย่างที่ สำคัญมากก็คือ การจัดเรียงสายไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่มี การใช้โหลดเยอะ ๆ และมีการใช้สายควบ หากมีการจัดเรียงสาย ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นที่สายไฟฟ้า เนื่องจาก การจัดเรียงสายไม่ได้ทำให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า สิ่งที่ตามมาก็คือสายไฟฟ้าจะเกิดความร้อน ซึ่งอุณหภูมิ อาจสูงเกินพิกัดของสายส่งผลให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพจน เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด

 

ปัญหาที่ตรวจสอบพบ


จากรูปที่ 1 เป็นการเดินสายควบ สายเส้นไฟ เฟสละ 8 เส้น, นิวทรัล 4 เส้น ขนาด 300 Sq.mm. จากทางด้านแรงต่ำของ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA ไปยังตู้เมนสวิตช์2 ตู้ ขนาด 2500 A และ 1600 A เดินบนรางเดินสายแบบขั้นบันได จาก ลักษณะการจัดเรียงสายไฟฟ้า ส่งผลให้สายเกิดความร้อนเนื่องจาก การเหนี่ยวนำ ซึ่งหากใช้ภาพถ่ายความร้อนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ก็จะทำให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย ่างชัดเจน และช่วยให้การ แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา


จากปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยการจัดเรียง สายไฟฟ้าในรางเดินสายใหม่ ซึ่งมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 บทที่5 ได้กำหนดวิธีการเดินสาย ในรางเดินสายไว้ดังนี้ 5.15.3.5 เมื่อใช้สายเคเบิลแกนเดียว สายเส้นไฟและสายนิวทรัลของแต่ละวงจร ต้องเดินรวมกันเป็นกลุ่ม (ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสายนิวทรัล 1 เส้นและสายเส้นไฟเฟส ละ 1 เส้น) และสายต้องมัดเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการเกิดกระแส ไม่สมดุล เนื่องจากการเหนี่ยวนำ และป้องกันการเคลื่อนตัวอย่าง รุนแรงเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร
 

จากปัญหาดังกล่าว พบว่าผู้ดูแลระบบบางรายให้ความสำคัญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดทันทีก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อ ระบบ แต่บางรายก็ไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหา เพราะ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม
เป็นต้น


   นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงานทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ

การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี ! วันที่ 4 และ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

อ่านต่อ