• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

activity

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ


 

ในปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารที่จะต้องตรวจสอบอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ (3) ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการหลายคนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ทางผู้ตรวจสอบจึงมักพบคำถามมากมายที่เจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการหลายคนอยากทราบ เช่น เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร, ทำไมต้องตรวจสอบอาคาร, อาคารประเภทไหนที่จะต้องทำการตรวจสอบบ้าง และในการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบอะไรบ้าง

 ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ

       จากคำถามที่ทางผู้ตรวจสอบพบบ่อยๆสำหรับการตรวจสอบอาคารก็คือ เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ ในเบื้องต้นทางผู้ตรวจสอบขอชี้แจงว่าในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารและโรงงานมากมายเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งอาคารบางแห่งถูกสร้างมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารนั้น นับได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในอดีตมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบ ดูแลรักษาและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นทางราชการจึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเจ้าของอาคารที่จะต้องทำการตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยอาคาร

 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร

       หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคารนั้นไม่ใช่การตรวจว่าอาคารนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หน้าที่ที่แท้จริงของผู้ตรวจสอบอาคารคือ การตรวจสอบสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ จากคำข้างต้นสามารถ

ขยายความได้ว่าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคารนั้นจะทำการตรวจสอบอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยทำการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยในการตรวจสอบอาคารว่าอาคารนั้นๆอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และได้รับการดูแล บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ใขระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารได้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว ที่เกิดขึ้นกับระบบหลักที่สำคัญเร่งด่วนต้องแก้ไข ได้แก่ โครงสร้างอาคารมีแนวโน้มว่าจะวิบัติ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
2. ความสำคัญไม่เร่งด่วนและต้องแก้ไขเมื่อพร้อม เช่นมีของกีด ขวางเส้นทางหนีไฟและสามารถเคลื่อนย้ายได้, ท่อระบายน้ำตัน, รางระบายน้ำฝนรั่ว เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าดี โดยผู้ตรวจสอบอาคารจะให้ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดีและมีความปลอดภัย เช่น การติดตั้งเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน, การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐาน เป็นต้น

 

 

        นอกจารนี้การดูแลรักษาระบบต่างๆก็จำเป็นเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้สอยอาคาร  อาทิเช่น 


การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
งานตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม

เป็นต้น

       ทั้งนี้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงานทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สำคัญเช่นกัน

ข่าวสารและกิจกรรม

ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตบอร์ดไฟฟ้า และ การบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมเอสซี ปาร์ค จ.กรุงเทพ วัน พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 สถานที่ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

Automatic sprinkler systems

Automatic sprinkler systems

อ่านต่อ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire Sprinkles ท่อยืน FHC Alarm Valve ตามมาตรฐาน NFPA

มาแล้วสัมมนาฟรี ! วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น. สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด

อ่านต่อ