• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

article

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ


การตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย

ในปัจจุบันมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารที่จะต้องตรวจสอบอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ (3) ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการหลายคนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ทางผู้ตรวจสอบจึงมักพบคำถามมากมายที่เจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการหลายคนอยากทราบ เช่น เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร, ทำไมต้องตรวจสอบอาคาร, อาคารประเภทไหนที่จะต้องทำการตรวจสอบบ้าง และในการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบอะไรบ้าง

ตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจสอบ

จากคำถามที่ทางผู้ตรวจสอบพบบ่อยๆสำหรับการตรวจสอบอาคารก็คือ เราตรวจสอบอาคารเพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ ในเบื้องต้นทางผู้ตรวจสอบขอชี้แจงว่าในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารและโรงงานมากมายเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งอาคารบางแห่งถูกสร้างมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารนั้น นับได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในอดีตมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบ ดูแลรักษาและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นทางราชการจึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเจ้าของอาคารที่จะต้องทำการตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยอาคาร

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคารนั้นไม่ใช่การตรวจว่าอาคารนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หน้าที่ที่แท้จริงของผู้ตรวจสอบอาคารคือ การตรวจสอบสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ จากคำข้างต้นสามารถ ขยายความได้ว่าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคารนั้นจะทำการตรวจสอบอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยทำการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยในการตรวจสอบอาคารว่าอาคารนั้นๆอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และได้รับการดูแล บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ใขระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารได้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. ความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว ที่เกิดขึ้นกับระบบหลักที่สำคัญเร่งด่วนต้องแก้ไข ได้แก่ โครงสร้างอาคารมีแนวโน้มว่าจะวิบัติ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 2. ความสำคัญไม่เร่งด่วนและต้องแก้ไขเมื่อพร้อม เช่นมีของกีด ขวางเส้นทางหนีไฟและสามารถเคลื่อนย้ายได้, ท่อระบายน้ำตัน, รางระบายน้ำฝนรั่ว เป็นต้น 3. ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าดี โดยผู้ตรวจสอบอาคารจะให้ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดีและมีความปลอดภัย เช่น การติดตั้งเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน, การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐาน เป็นต้น

การตรวจสอบอาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้สอยอาคาร ทั้งนี้หัวใจหลักของความปลอดภัยขึ้นอยู่กับเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการที่มีการตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคารอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคารและมีการวางแผนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้สอยอาคาร

บทความ

การ PM ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง

ผู้ดูแลจะต้องมีการดูแลระบบไฟฟ้าจะรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้โดยปลอดภัย

อ่านต่อ

การทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer

เข้าไปตรวจสอบตามโรงงานต่างๆได้พบและได้รับประสบการณ์ มากมายหลายอย่าง

อ่านต่อ