• กลุ่มบริษัทเมืองไฟฟ้าวิศวกรรม บริการ ตรวจสอบ fire pump fire alarm ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรอง
  •    

BUILDING INSPECTIONS BY REGISTERED BUILDING INSPECTORS

 
 

การตรวจสอบอาคาร คือ ?

การตรวจสอบอาคาร คือการตรวจสอบ ความปลอดภัยของโครงสร้าง และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบสุขอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในอาคาร และเจ้าของอาคาร

ลักษณะงานตรวจสอบอาคาร

การตรววจสอบอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท
- การตรวจสอบใหญ่
- การตรวจสอบประจำปี

ทำไม ? ต้องตรวจสอบอาคาร

  • ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
  • เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอาคาร
  • พัฒนาข้อมูลด้านความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน
  • สร้างความเชื่อมั่น
  • ลดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ของอาคาร
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
  • เข้าถึง ฉับไว ทันใจ เมื่อภัยเกิด

ประเภทอาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบ

อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

bd02

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

bd03

อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงมหรสพ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มี จำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป


ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

er tool01
FLUKE Ti 32

Fluke Ti32 เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นพิเศษพร้อมเลนส์ขยาย

bdtool01
FLUKE 1550C Insulation Tester

เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนระบบดิจิตอล วัดค่าได้สูงสุด 1 Tera Ohm

bdtool02
BACHARACH LEAKATOR 10 Combustible Gases

เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ

 

bdtool03
FLUKE 1623 Earth / Ground Tester Geo

เครื่องมือทดสอบสายดิน

bdtool04
เกจวัดแรงดันน้ำ

วิเคราะห์แรงดันน้ำที่หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

bdtool05
SOLO DETECTOR TESTERS

อุปกรณ์ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย

 

ขอบเขตในการตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

 
bd04

 - การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร

  - การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร

การชำรุดสึกหรอของอาคาร  การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

 

bd05

  - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

  - การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

  -การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร                       

 

 

การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
bd06
ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบบันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ

 

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

bd07
ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน
 

 

bd08
ระบบจัดการมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 
 
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
bd09
บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟป้าย บอกทางออกฉุกเฉิน ประตูทางหนีไฟ
 
bd10
ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
 
bd11
ระบบลิฟต์ดับเพลิง จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 
bd12
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วาล์วน้ำตู้ FHC ตู้ควบคุมระบบ FIRE PUMP
 
bd13
ระบบน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง

 

bd14
ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบ ทดสอบ

ตู้ Fire Alarm Control Panel

 

bd15
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสายนำลงดิน
 

 

การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

1.แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

2.แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

3.แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

4.แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

 

Download เอกสาร